به نام یگانه هستی بخش

 

اولین جلسه اعضای هیئت موسس مرکز تحقیقات سامانه های دارورسانی با حضور جناب آقای دکتر محمدپور معاونت پژوهشی دانشکده داروسازی و  شش عضو موسس مرکز، آقایان: دکتر رجبی، دکتر سجادی ، دکتر تفقدی و دکتر مهاجری و نیز خانمها: دکتر صادقی و دکتر خداوردی تشکیل گردید.

این جلسه طبق متن نامه تصویب مرکز تحقیقات به شماره 61912/91 و تاریخ 13/02/1391 به منظور انتخاب رئیس مرکز تشکیل شد.

تمامی اعضا متعهد شدند که انشالله در راستای تحقق اهداف مرکز گامهای اساسی برداشته و در این راستا از همکاری و همفکری یکدیگر استفاده کنند.

مقرر گردید که خانم دکتر خداوردی که مسئولیت پیگیری امورات مربوط به تصویب و تاسیس مرکز بر عهدشان بود، به عنوان رئیس مرکز انتخاب شده و در راستای اعتلای اهداف، هماهنگی های لازمه و فعال نگهداشتن مرکز گام بردارند.

مقرر شد به زودی جلسه ای برای تشکیل شورای عالی مرکز تشکیل شود.

 

 

 دکتر سجادی                 دکتر تفقدی                 دکتر رجبی     دکتر مهاجری                دکتر محمدپور              دکتر صادقی                      دکتر خداوردی

 
 

جلسه چهارم شوراي عالي مرکز تحقیقات سامانه های دارورسانی هدفمند در تاریخ  23/8/91 در محل اتاق شورا  با حضور آقايان   دکتر سجادي، دکتر رجبي، دکتر مهاجري، خانم دکتر صادقي و  به ریاست خانم دکتر خداوردی برگزار شد و در مورد مطالب زير بحث و تصميم گيري صورت گرفت:

 

1-     کلیت لوگوی مرکز مورد بررسی قرار گرفت و مقرر گردید نظرات و پیشنهادات اعضای محترم مرکز در مورد لوگو اعمال شود.

2-       با توجه به نظر اعضای محترم مرکز  مقرر گردید خانم سمانه عابدینی به عنوان کارشناس مرکز به معاونت محترم پژوهشی دانشگاه معرفی گردند.

3-     کلیت سایت مرکز مورد بررسی قرار گرفت و مقرر گردید پیشنهادات اعضای محترم مرکز اعمال گردد.

4-    تقاضای پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی(PhD by Research) مطرح و مقرر گردید درخواست پذیرش دکتری تخصصی پژوهشی توسط مرکز، به معاونت محترم پژوهشی دانشگاه منعکس گردد.

5-      طرح پژوهشی آقای دکتر مهاجری و خانم دکتر فضلی با عنوان" اثر ضد میکروبی لنزهای تماسی حاوی نقره بر گونه های ایزوله ی بیماریستانی جدا شده از لنزهای آلوده" مطرح و تامین اعتبار این طرح به مبلغ 3 میلیون تومان(کل اعتبار طرح89025000 ریال)، از بودجه مرکز به تصویب رسید.

6-       طرح پژوهشی خانم دکتر خداوردی و آقای دکتر هادیزاده عنوان" ساخت و بررسی سیستمهای دارورسانی آهسته رهش دگزامتازون با استفاده از هیدروژلهای حساس به دما، قابل تزریق و ژل شونده در محلPLGA-PEG-PLGAجهت استفاده در پالپ دندانی" مطرح و تامین اعتبار این طرح به میزان 3 میلیون تومان(کل اعتبار طرح92448000 ریال)، از بودجه مرکز به تصویب رسید.

 

  

                                                                         دکتر خداوردی         دکتر سجادی    دکتر رجبی         دکتر مهاجری            دکتر صادقی