جلسه هشتم شوراي عالي مرکز تحقیقات سامانه های دارورسانی هدفمند در تاریخ  7/3/92 در محل اتاق شورا  با حضور آقايان  دکتر سجادي، دکتر تفقدی، دکتر افراسیابی، دکتر مهاجری، خانم دکتر طاهرزاده، خانم دکتر رضوی و  به ریاست خانم دکتر خداوردی برگزار شد و در مورد مطالب زير بحث و تصميم گيري صورت گرفت:

1-      عملکرد مرکز در سال1392 مورد بحث و بررسی قرار گرفت و در خصوص ارزشیابی مرکز توضیحاتی به استحضار اعضای محترم رسید.

2-      خبر خوش تصویب مجوز اخذ دانشجوی Ph.D پژوهشی توسط مرکز به اطلاع اعضا رسید.

3-      طرح تحقیقاتی خانم دکتر الهام خداوردی و آقای دکتر محمد حسن زاده خیاط با کد 920188 و عنوان" تشکیل و بررسی خصوصیات هیدروژل های کازئین تهیه شده به روش آنزیماتیک و بررسی آزادسازی آهسته رهش دوکسوروبیسین از خلال آنها" به تصویب رسید و مقرر گردید مبلغ 000/000/30 ریال (بودجه کل 82770000 ریال) از بودجه مرکز تحقیقات دارورسانی هدفمند تامین گردد.

4-      طرح تحقیقاتی آقای دکتر موفق و آقای دکتر سجادی با کد911245 و عنوان" مهندسی بافت پوست با استفاده از داربست زیست فعال تهیه شده از نانوفیبرهای کیتوزان-کلاژن- گیلکوزآمینوگلیکان به روش ریسندگی الکتریکی حاوی سلول و فاکتور رشد اپیدرمی" به تصویب رسید. مقرر گردید مبلغ000/000/50 ریال (بودجه کل000/530/612 ریال) از بودجه مرکز تحقیقات دارورسانی هدفمند تامین گردد.

 

 

                 دکتر خداوردی                                دکتر سجادی                                   دکتر افراسیابی                                   دکتر تفقدی

 

                                 دکتر مهاجری                                         دکتر  طاهرزاده                                           دکتر رضوی