جلسه نهم شوراي عالي مرکز تحقیقات سامانه های دارورسانی هدفمند در تاریخ  2/7/92 در محل اتاق شورا  با حضور آقايان دکتر سجادي، دکتر تفقدی، دکتر افراسیابی، دکتر مهاجری، دکتر رجبی، خانم دکتر صادقی، خانم دکتر طاهرزاده، خانم دکتر رضوی و  به ریاست خانم دکتر خداوردی برگزار شد و در مورد مطالب زير بحث و تصميم گيري صورت گرفت:

1-      طرح تحقیقاتی خانم دکتر الهام خداوردی و آقای دکتر فرزین هادیزاده با کد 920878 و عنوان" ساخت و بررسی خصوصیات نانومیسلهای پلیمری مخلوط دوسه تاکسل با استفاده از دی بلاک کوپلیمرهای پلی کاپرولاکتون-پلی اتیلن گلیکول و پلی لاکتیک اسید-پلی اتیلن گلیکول" به تصویب رسید و مقرر گردید مبلغ 000/000/30 ریال (بودجه کل 76780000ریال) از بودجه مرکز تحقیقات دارورسانی هدفمند تامین گردد.

 

 

 

                     دکتر خداوردی                             دکتر سجادی                     دکتر افراسیابی                         دکتر تفقدی                                  دکتر رجبی

 

                                 دکتر صادقی                            دکتر مهاجری                                 دکتر  طاهرزاده                                        دکتر رضوی           

 

 

 

 

 

جلسه دهم شوراي عالي مرکز تحقیقات دارورسانی هدفمند در تاریخ  6/9/92 در محل اتاق شورا  با حضور آقايان دکتر سجادي، دکتر افراسیابی، دکتر مهاجری، دکتر رجبی، خانم دکتر صادقی، خانم دکتر طاهرزاده، خانم دکتر رضوی و  به ریاست خانم دکتر خداوردی برگزار شد و در مورد مطالب زير بحث و تصميم گيري صورت گرفت:

1-      طرح تحقیقاتی آقای دکتر سیداحمد مهاجری و آقای دکتر ابوالقاسم سجادی با کد 921401 و عنوان" تاثیر ویتامینE در میزان بارگیری و آزادسازی بتامنتازون بر روی لنز چشمی" به تصویب رسید و مقرر گردید مبلغ 000/000/60ریال (بودجه کل 108000000ریال) از بودجه مرکز تحقیقات دارورسانی هدفمند تامین گردد.

2-      طرح تحقیقاتی آقای دکتر هادی افراسیابی و خانم دکتر فاطمه صادقی با کد 921548 و عنوان" تهیه و ارزیابی شربت خوراکی میدازولام هیدروکلراید" به تصویب رسید و مقرر گردید مبلغ 000/250/27ریال (بودجه کل 54500000ریال) از بودجه مرکز تحقیقات دارورسانی هدفمند تامین گردد.

 

 

 

 

 

                           دکتر خداوردی                            دکتر سجادی                          دکتر افراسیابی                                       دکتر رجبی

 

                                     دکتر صادقی                                     دکتر مهاجری                                   دکتر  طاهرزاده                        دکتر رضوی