جلسه یازدهم شوراي عالي مرکز تحقیقات دارورسانی هدفمند در تاریخ  6/10/92 در محل اتاق شورا  با حضور آقايان دکتر تفقدی، دکتر سجادی، دکتر مهاجری،دکتر افراسیابی، خانم دکتر صادقی، خانم دکتر رضوی و  به ریاست خانم دکتر خداوردی برگزار شد و در مورد مطالب زير بحث و تصميم گيري صورت گرفت:

1-    مقرر گردید سرکار خانم دکتر رضوی با توجه به تعداد مقالات ایشان در سال1391 با آدرس مرکز، به جای آقای دکتر رجبی که تا کنون هیچ مقاله ای با ادرس مرکز نداشته اند به عنوان عضو موسس تمام وقت مرکز معرفی گردند.

2-    برنامه مرکز جهت قطعی شدن توسط اعضای محترم مرور دوباره گردید و مشخص شد که در هر صورت قطعی شدن مرکز یکی از اهداف اصلی بوده و به نفع تمامی اعضای مرکز خواهد بود.

3-      طرح تحقیقاتی خانم دکتر فاطمه صادقی و آقای دکتر هادی افراسیابی  با کد 921698 و عنوان" بررسی افزایش سرعت انحلال سیمواستاتین با تهیه پلتهای سریع الرهش حاوی پلی اتیلن گلایکول و ابربازکننده ها" به تصویب رسید و مقرر گردید مبلغ 000/000/1ریال (بودجه کل 74200000ریال) از بودجه مرکز تحقیقات دارورسانی هدفمند تامین گردد.

 

 

                دکتر خداوردی                                                           دکتر تفقدی                                                              دکتر سجادی      

                     دکتر صادقی                                 دکتر مهاجری                          دکتر افراسیابی                                      دکتر رضوی                                            

 

 

 

 

جلسه دوازدهم شوراي عالي مرکز تحقیقات دارورسانی هدفمند در تاریخ  26/11/92 در محل اتاق شورا  با حضور آقايان دکتر تفقدی، دکتر سجادی، دکتر مهاجری،دکتر افراسیابی، خانم دکتر صادقی، خانم دکتر رضوی و  به ریاست خانم دکتر خداوردی برگزار شد و در مورد مطالب زير بحث و تصميم گيري صورت گرفت:

1-    طرح تحقیقاتی آقای دکتر مهاجری و آقای دکتر ایرانشاهی  با کد 922056 و عنوان" بررسی اثر اوراپتن بر اختلال حافظه و ایسکمی ناشی از دمانس عروقی در رت" که در دانشکده داوری و تصویب شده است مطرح و مقرر گردید مبلغ 000/000/1ریال (بودجه کل 157230000ریال) از بودجه مرکز تحقیقات دارورسانی هدفمند تامین گردد.

2-    طرح تحقیقاتی آقای دکتر هادیزاده و خانم دکتر خداوردی  با کد 921886 و عنوان" ساخت و بررسی سیستمهای دارورسانی آهسته رهش جهت هورمون رشد با استفاده از هیدروژلهای حساس به دما، قابل تزریق و ژل شونده در محلPCL-PEG-PCL با طول قطعات 1000-1000-1000" که در دانشکده داوری و تصویب شده است مطرح و مقرر گردید مبلغ 000/000/1ریال (بودجه کل 83700000ریال) از بودجه مرکز تحقیقات دارورسانی هدفمند تامین گردد.

 

              دکتر خداوردی                                                           دکتر تفقدی                                                              دکتر سجادی                                                                 

                                   دکتر صادقی                           دکتر مهاجری                             دکتر افراسیابی                               دکتر رضوی