جلسه سیزدهم شوراي عالي مرکز تحقیقات دارورسانی هدفمند در تاریخ  3/2/93 در محل اتاق شورا  با حضور آقايان دکتر سجادی، دکتر مهاجری، دکتر رجبی، خانم دکتر فضلی بزاز، خانم دکتر صادقی و  به ریاست خانم دکتر خداوردی برگزار شد و در مورد مطالب زير بحث و تصميم گيري صورت گرفت:

1-      طرح استراتژیک مرکز برای سال 1393، بازنگری و بازنویسی شد.

2-    آئین نامه ارزشیبابی مراکز تحقیقاتی در سال 1393، به کلیه اعضای شورای عالی مرکز اطلاع رسانی شد، تا فعالیتهای اعضای محترم مرکز در راستای اهداف آئین نامه جدید، جهت یابی گردد.

 

 

 

                          دکتر خداوردی                                                           دکتررجبی                                                      دکتر سجادی                                                                 

                             دکتر صادقی                                                              دکتر مهاجری                                                دکتر فضلی بزاز