جلسه چهارم شوراي عالي مرکز تحقیقات سامانه های دارورسانی هدفمند در تاریخ  23/8/91 در محل اتاق شورا  با حضور آقايان   دکتر سجادي، دکتر رجبي، دکتر مهاجري، خانم دکتر صادقي و  به ریاست خانم دکتر خداوردی برگزار شد و در مورد مطالب زير بحث و تصميم گيري صورت گرفت:

1-      کلیت لوگوی مرکز مورد بررسی قرار گرفت و مقرر گردید نظرات و پیشنهادات اعضای محترم مرکز در مورد لوگو اعمال شود.

2-        با توجه به نظر اعضای محترم مرکز  مقرر گردید خانم سمانه عابدینی به عنوان کارشناس مرکز به معاونت محترم پژوهشی دانشگاه معرفی گردند.

3-      کلیت سایت مرکز مورد بررسی قرار گرفت و مقرر گردید پیشنهادات اعضای محترم مرکز اعمال گردد.

4-      تقاضای پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی(PhD by Research) مطرح و مقرر گردید درخواست پذیرش دکتری تخصصی پژوهشی توسط مرکز، به معاونت محترم پژوهشی دانشگاه منعکس گردد.

5-       طرح پژوهشی آقای دکتر مهاجری و خانم دکتر فضلی با عنوان" اثر ضد میکروبی لنزهای تماسی حاوی نقره بر گونه های ایزوله ی بیماریستانی جدا شده از لنزهای آلوده" مطرح و تامین اعتبار این طرح به مبلغ 3 میلیون تومان(کل اعتبار طرح89025000 ریال)، از بودجه مرکز به تصویب رسید.

6-       طرح پژوهشی خانم دکتر خداوردی و آقای دکتر هادیزاده عنوان" ساخت و بررسی سیستمهای دارورسانی آهسته رهش دگزامتازون با استفاده از هیدروژلهای حساس به دما، قابل تزریق و ژل شونده در محلPLGA-PEG-PLGAجهت استفاده در پالپ دندانی" مطرح و تامین اعتبار این طرح به میزان 3 میلیون تومان(کل اعتبار طرح92448000 ریال)، از بودجه مرکز به تصویب رسید.

 

 

دکتر خداوردی          دکتر سجادی         دکتر رجبی         دکتر مهاجری   دکتر صادقی

 

 

 

جلسه پنجم شوراي عالي مرکز تحقیقات سامانه های دارورسانی هدفمند در تاریخ  12/9/91 در محل اتاق شورا  با حضور آقايان دکتر سجادي، دکتر رجبي، دکتر مهاجري،دکتر کاظمی اسکویی، خانم دکتر صادقي و  به ریاست خانم دکتر خداوردی برگزار شد و در مورد مطالب زير بحث و تصميم گيري صورت گرفت:

 

1-      طرح استراتژیک مرکز مطرح و مورد بحث قرار گرفت و اصلاحاتی در آن اعمال گردید.

2-      طرح پژوهشی خانم دکتر صادقی و آقای دکتر افراسیابی با کد 910748 و عنوان" ارزيابي پليمر اتيل سلولز به عنوان pelletization aid در فرآيند اکستروژن- اسفرونيزيشن و تهيه پلتهاي ماتريکسي تئوفيلين" مطرح و با بودجه000/950/29 ریال به تصویب رسید.

3-      طرح پژوهشی آقای دکتر رجبی و خانم دکتر روشنک سالاری با کد 910717 و عنوان" افزايش سرعت انحلال سلکوکسيب در پراکندگي هاي جامد تهيه شده ازPEG  هاي با وزن مولکولي مختلف" مطرح و با بودجه000/000/30 ریال به تصویب رسید.

 

 

 

 

                       دکتر خداوردی                                   دکتر سجادی                               دکتر    رجبی                                  دکتر مهاجری  

                                                     دکتر صادقی                        دکتر  موفق                               دکتر کاظمی اسکویی