جلسه ششم شوراي عالي مرکز تحقیقات سامانه های دارورسانی هدفمند در تاریخ  25/10/91 در محل اتاق شورا  با حضور آقايان  دکتر سجادي، دکتر تفقدی، دکتر افراسیابی، دکتر موفق، خانم دکتر صادقي و  به ریاست خانم دکتر خداوردی برگزار شد و در مورد مطالب زير بحث و تصميم گيري صورت گرفت:

1-      کلیات طرح استراتژیک مرکز مطرح و مورد موافقت قرار گرفت.

2-      طرح پژوهشی خانم دکتر خداوردی و آقای دکتر هادیزاده  با کد 910832 و عنوان" بررسی و ارزیابی سیستمهای دارورسانی کنترل شده دیکلوفناک سدیم و پیروکسیکام بارگیری شده بر روی انواع زئولیتها" مطرح و با بودجه000/000/30 ریال به تصویب رسید.

3-      طرح پژوهشی آقای دکتر مهاجری و آقای مهندس علیرضا صادقی  با کد 910879 و عنوان" طراحی و ساخت قالب های پلیمری و اینسرت های فلزی مورد نیاز جهت تولید لنزهای تماسی هیدروژلی درمانی" مطرح  و با تامین اعتبار به میزان50 درصد (کل  بودجه طرح000/615/317 ریال) به تصویب رسید. ضمنا پیشنهاد شد ترجیحا به دلیل حلالیت کم دارو، مدل دارویی تغییر یابد.

4-      طرح پژوهشی آقای دکتر مهاجری و آقای دکتر حسن زاده  با کد910863 و عنوان" استخراج و آناليز ديازينون در گوجه فرنگی با استفاده از پليمر ايمپرينت شده آن" مطرح و با تامین اعتبار به میزان000/000/2 ریال(کل بودجه طرح000/348/137 ریال) به تصویب رسید.

 

 

 

 

                                                  دکتر خداوردی                               دکتر سجادی                                       دکتر افراسیابی

 

                                                                     دکتر صادقی                          دکتر  موفق                          دکتر تفقدی    

 

 

 

 

 

جلسه هفتم  شوراي عالي مرکز تحقیقات سامانه های دارورسانی هدفمند در تاریخ  15/12/91 در محل اتاق شورا  با حضور آقايان  دکتر سجادي، دکتر تفقدی، دکتر افراسیابی، دکتر موفق، خانم دکتر صادقي و  به ریاست خانم دکتر خداوردی برگزار شد و در مورد مطالب زير بحث و تصميم گيري صورت گرفت:

1-      پیشنهاد اولیه چارت مرکز مورد موافقت قرار گرفت و مقرر شد در زمان اجرایی شدن چارت، بررسی بیشتر انجام شود.

2-    طرح پژوهشی خانم دکتر رضوی و آقای دکتر حسین زاده  با کد911058 و عنوان" بررسي اثر كروسين بر روي رفتار شبه افسردگي ايجاد شده با مالاتيون در رت : نقش فاکتور نوروتروفیک BDNF" مطرح و با تامین اعتبار به میزان000/500/1ریال(کل بودجه طرح84050000 ریال) به تصویب رسید.

3-    طرح پژوهشی خانم دکتر طاهرزاده  با کد910882 و عنوان" بررسي  اثر ضد فشار خوني عصاره روغني سياه دانه در بيماران مبتلا به ازدياد فشار خون : آزمايش باليني رندوم دو سويه کور " مطرح و با تامین اعتبار به میزان000/500/1ریال(کل بودجه طرح156250000 ریال) به تصویب رسید.

 

                                                       دکتر خداوردی                                        دکتر سجادی                           دکتر افراسیابی

 

                                                           دکتر صادقی                                  دکتر  موفق                                دکتر تفقدی