مدارك مورد نياز مراكز تحقيقاتي علوم پزشكي در تبديل وضعيت از موافقت اصولي به موافقت قطعي

 

الف) مدارك مربوط به مركز تحقيقات

 

  1- ارائه نامه تقاضاي تبديل وضعيت از موافقت اصولي به موافقت قطعي مركزتوسط بالاترين مقام مسئول سازمان يا موسسه به معاونت تحقيقات و فناوري

  2- تصوير نامه تاييديه مركز( شامل اعضاء موسس ) از سوي معاونت تحقيقات و فناوري به شوراي گسترش

  3- تصويرمجوز موافقت اصولي مركز تحقيقات از سوي شوراي گسترش دانشگاه ها

  4- برنامه استراتژي 5 ساله مركز تحقيقات مورد تاييد معاونت تحقيقات و فناوري

  5- برخورداري از روند رو به رشد امتيازات ارزشيابي دوره اي سالانه

 

ب) مدارك مربوط به هر يك از اعضاء هيات موسس( تمام وقت و نيمه وقت)

 

  1 - مقالات:

  چاپ شش مقاله علمي و پژوهشي درسه سال گذشته ( مرتبط با فعاليت هاي مركز) توسط هر عضو طي سه سال گذشته به طوريكه هر پژوهشگر در سه مقاله نفر اول يا نويسنده مسئول بوده و 50% از مقالات در مجلات نمايه شده در ISI و PUB MED باشد.

  و چاپ حداقل24 مقاله تحقيقاتي توسط هر مركز مرتبط با موضوع فعاليت در مجلات معتبر علمي داخلي و خارجي طي سه سال گذشته به طوريكه هر پژوهشگر در سه مقاله غير تكراري نفر اول يا نويسنده مسئول بوده و 50% از مقالات در مجلات نمايه شده در ISI و PUB MED با آدرس مركز باشد.

 

   2 - طرح تحقيقاتي:

  مشاركت هر پژوهشگر در حداقل در شش طرح تحقيقاتي طي حداكثر 3 سال به طوريكه حداقل در دو طرح به عنوان مجري و در 4 طرح تحقيقاتي ديگر به عنوان همكار اصلي باشد.