باعنایت به مصوبه شورای معاونین وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی و توافق به عمل آمده با معاون محترم علمی ریاست جمهوری، سالیانه 100 نفر پزشک (حداکثر 30 نفر)، دندانپزشک و داروساز عمومی (مجرد و متاهل) بصورت رقابتی (براساس رزومه) و به شرط داشتن معدل حداقل 17 و یک مقاله ISI یا Medline به عنوان نام اول می توانند خدمات طرح نیروی انسانی خود را در مراکز تحقیقاتی مصوب وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی طی نمایند و معاونت علمی ریاست جمهوری حقوق ماهیانه معادل مربی را پرداخت می نماید.