جلسه 21 شوراي پژوهشی مرکز تحقیقات دارورسانی هدفمند در تاریخ  6/11/93 در محل اتاق شورا  با حضور آقايان دکتر رضا کاظمی اسکویی، دکتر سجادی ، خانم دکتر صادقی، خانم دکتر طاهرزاده، خانم دکتر رضوی و  به ریاست خانم دکتر خداوردی برگزار شد و در مورد مطالب زير بحث و تصميم گيري صورت گرفت:

1-  طرح تحقیقاتی آقای دکتر فرزین هادیزاده و خانم دکتر زهرا طیرانی نجاران با کد 931072 و عنوان" تعیین اثر سمیت سلولی نانومیسلهای و پلیمروزومهای پلیمری مخلوط دوسه تاکسل  با استفاده از دی بلاک کوپلیمرهای پلی کاپرولاکتون- پلی اتیلن گلیکول و پلی لاکتیک اسید – پلی اتیلن گلیکول بر رده های سلول سرطاني MCF7 و PC3 وAGSو B16F10 " که در دانشکده داوری و تصویب شده است مطرح و مقرر گردید مبلغ1000000ریال (بودجه کل 40000000ریال) از بودجه مرکز تحقیقات دارورسانی هدفمند تامین گردد.

 

                                                                                                         دکتر خداوردی                                                           دکتر سجادی                                                  دکتر کاظمی اسکویی

 

                                                                                                           دکتر رضوی                                                               دکتر صادقی                                                     دکتر طاهرزاده                                                

 

 

 

 

جلسه 22  شوراي پژوهشی مرکز تحقیقات دارورسانی هدفمند در تاریخ  12/12/93 در محل اتاق شورا  با حضور آقايان دکتر رضا کاظمی اسکویی، دکتر سجادی ، خانم دکتر صادقی، خانم دکتر طاهرزاده، خانم دکتر رضوی و  به ریاست خانم دکتر خداوردی برگزار شد و در مورد مطالب زير بحث و تصميم گيري صورت گرفت:

1-  طرح تحقیقاتی خانم دکتر فاطمه صادقی و آقای دکتر هادی افراسیابی با کد 931513 و عنوان" تهیه و ارزیابی فرمولاسیون های آهسته رهش متوپرولول و مقایسه آن با نمونه خارجی (متوهگزال) " که در دانشکده داوری و تصویب شده است مطرح و مقرر گردید مبلغ500/337/6 ریال (بودجه کل 000/375/63 ریال) از بودجه مرکز تحقیقات دارورسانی هدفمند تامین گردد.

2-    گزارش پایان طرح آقای دکتر سید احمد مهاجری با کد 921401 و عنوان " تاثیر ویتامین E در میزان بارگیری و آزادسازی بتامتازون بر روی لنز چشمی" مورد تایید قرار گرفت.

 

 

                                                                                                         دکتر خداوردی                             دکتر سجادی                            دکتر کاظمی اسکویی

 

                                                                                                              دکتر رضوی                             دکتر صادقی                                 دکتر طاهرزاده