جلسه 28 شوراي پژوهشی مرکز تحقیقات دارورسانی هدفمند در تاریخ  7/8/94 در محل اتاق شورا  با حضور آقايان دکتر سجادی ، دکتر تقدیسی، دکتر عباسپور و خانم ها دکتر رضوی و دکتر صادقی و  به ریاست آقای دکتر مهاجری برگزار شد و در مورد مطالب زير بحث و تصميم گيري صورت گرفت:

1-    امتیاز مکتسبه و اعلام شده بر روی سایت توسط مرکز در دو بخش امتیاز مقالات و امتیاز ارجاعات به اعضای مرکز اعلام شد.

2-    به اعضای مرکز اعلام شد که تا پایان دیماه امسال طرح های پژوهشی پیشنهادی خود را جهت جذب گرنت مرکز تحقیقات، ارسال نمایند.

3-    طرح پژوهشی آقای دکتر سیداحمد مهاجری با کد940922 و عنوان" تهيه لنزهای تماسی  نرم قالب گیری شده ملکولی برای فلورومتولون بعنوان سيستم هاي دارورساني چشمي و بررسي خصوصیات اتصالی دارو و آزادسازي آن در محیط برون تنی " که در مرکز داوری شده بود مطرح و مقرر گردید مبلغ120/000/000ریال(بودجه کل140/480/000 ریال) از بودجه مرکز تحقیقات دارورسانی هدفمند تامین گردد.

4-    گزارش پایان طرح آقای دکتر سیداحمد مهاجری با کد 910879 و عنوان" طراحی و ساخت قالبهای پلیمری و اینسرت های فلزی مورد نیاز جهت تولید لنزهای تماسی هیدروژلی درمانی" مورد تایید قرار گرفت.

5-    گزارش پایان طرح آقای دکتر سیدمحمد تقدیسی حیدریان با کد 940384 و عنوان" انتقال هدفمند دانوروبیسین به سلولهای سرطان خون با استفاده از نانوذرات طلا و آپتامر" مورد تایید قرار گرفت.

 

 

                                                                           دکتر صادقی                                                          دکتر سجادی                                                   دکتر مهاجری                                              

 

                                                                         دکتر رضوی                                                             دکتر تقدیسی                                             دکتر عباسپور