جلسه 29 شوراي پژوهشی مرکز تحقیقات دارورسانی هدفمند در تاریخ  2/10/94 در محل اتاق شورا  با حضور آقايان دکتر سجادی، دکتر اخگری، دکتر عباسپور، دکتر اسکویی و خانم دکتر رضوی  و  به ریاست آقای دکتر مهاجری برگزار شد و در مورد مطالب زير بحث و تصميم گيري صورت گرفت:

1-    طرح پژوهشی آقای دکتر هادی افراسیابی گرکانی با کد941035 و عنوان"بررسی کارآیی شاخص کار (Carr’s Index) و نسبت هاسنر  (Hausner Ratio) برای تعیین خصوصیت جریان پذیری پودرها، و ارزیابی تاثیر عواملی از جمله اندازه ذره ای پودر، و نوع و مقدار گلایدانت بر شاخص های مذکور " که در مرکز داوری شده بود مطرح و مقرر گردید مبلغ50/000/000 ریال(بودجه کل75/300/000 ریال) از بودجه مرکز تحقیقات دارورسانی هدفمند تامین گردد.

2-    طرح پژوهشی خانم دکتر بی بی مرجان رضوی با کد 941030 و عنوان"بررسی تغییرات پروتئینی ناشی ازسمیت قلبی تحت حاد مالاتیون‏ ‏در رت  و بررسی اثرات حفاظت کنندگی کروسین بر بر سمیت قلبی ایجاد شده در اثر تجویز تحت حاد مالاتیون " که در مرکز داوری شده بود مطرح و مقرر گردید مبلغ115/910/000ریال(بودجه کل115/910/000 ریال) از بودجه مرکز تحقیقات دارورسانی هدفمند تامین گردد.

3-    طرح پژوهشی آقای دکتر رضا کاظمی اسکویی با کد 941221 و عنوان" بررسی تمایز سلول های بنیادی مزانشیمی انسانی به سلول های استئوبلاست با استفاده از سیستم CRISPR/CAS9" مطرح و مقرر گردید مبلغ145/000/000 ریال(بودجه کل290/000/000 ریال) از بودجه مرکز تحقیقات دارورسانی هدفمند تامین گردد.

4-    طرح پژوهشی آقای دکتر فرزین هادیزاده با کد 941250 و عنوان" تهیه و مطالعه آزاد سازی برون تن و درون تن فرمولاسیون آمپول آهسته رهش (فرم آماده تزریق زیر جلدی) بوپرونورفین هیدروکلراید با استفاده از سامانه ژل شونده در محل PLGA-PEG-PLGAبا حلال ان-متیل-2-پیرولیدون" که در مرکز داوری شده بود مطرح و مقرر گردید مبلغ10/000/000 ریال(بودجه کل202/850/000ریال) از بودجه مرکز تحقیقات دارورسانی هدفمند تامین گردد.

5-    گزارش پایان طرح آقای دکتر سیداحمد مهاجری با کد 922056 و عنوان" بررسی اثر اوراپتن بر اختلال حافظه و ایسکمی ناشی از دمانس عروقی در رت" مورد تایید قرار گرفت.

 

 

                                                         دکتر رضوی                                                          دکتر سجادی                                                                              دکتر مهاجری                                              

  دکتر کاظمی اسکویی                                                           دکتر  اخگری                                                                     دکتر عباسپور

 

 

 

جلسه 30 شوراي پژوهشی مرکز تحقیقات دارورسانی هدفمند در تاریخ  1/12/94 در محل اتاق شورا  با حضور آقايان دکتر سجادی، دکتر موفق، دکتر اخگری، دکتر عباسپور و خانم دکتر رضوی، خانم دکتر صادقی و به ریاست آقای دکتر مهاجری برگزار شد و در مورد مطالب زير بحث و تصميم گيري صورت گرفت:

1-     طرح استراتژیک مرکز مورد بررسی قرار گرفت و اصلاحاتی اعمال شد و مقرر شد در این زمینه بررسی بیشتری قبل از ارسال، صورت گیرد.

2-     نامه شبکه ملی تحقیقات بیماری های مغز و اعصاب مطرح و مقرر گردید در جهت دارورسانی به CNS و بیماریهای عصبی و سمیت های مختلف روی CNS، عضویت مرکز در این شبکه مجازی اعلام گردد.

3-     امتیاز مرکز و رتبه و موقعیت مرکز در دانشگاه و کشور به اعضای مرکز گزارش شد.

4-     طرح پژوهشی خانم دکتر فاطمه صادقی با کد 941347 و عنوان" تهیه و ارزیابی فیلم های خوراکی سریع حل شونده حاوی ریزاتریپتان با استفاده از نانوفیبرهای پلیمری تهیه شده به روش الکترواسپینینگ " که در مرکز داوری شده بود مطرح و مقرر گردید مبلغ129/700/000ریال(بودجه کل129/700/000 ریال) از بودجه مرکز تحقیقات دارورسانی هدفمند تامین گردد.

5-     طرح پژوهشی آقای دکتر عباس اخگری با کد 941539 و عنوان" ارزیابی درون تن پلتهای 5-آمینوسالیسیلیک اسید حاوی ترکیب پلیمرهای وابسته به pH  و وابسته به زمان با هدف دارورسانی به کولون " که در مرکز داوری شده بود مطرح و مقرر گردید مبلغ65/000/000 ریال(بودجه کل65/000/000 ریال) از بودجه مرکز تحقیقات دارورسانی هدفمند تامین گردد.

6-     طرح پژوهشی آقای دکتر جبرائیل موفق با کد 941227 و عنوان" تهيه و ارزيابي خواص غشا نانوفيبري کيتوزان تهیه شده به روش الکتروریسی حاوي آنتي بيوتيک وانکومايسين " که در مرکز داوری شده بود مطرح و مقرر گردید مبلغ49/800/000 ریال(بودجه کل49/800/000ریال) از بودجه مرکز تحقیقات دارورسانی هدفمند تامین گردد.

7-     گزارش پایان طرح آقای دکتر هادیزاده با کد931072 و عنوان" تعیین اثر سمیت سلولی نانومیسلهای پلیمری مخلوط دوسه تاکسل با استفاده از دی بلاک کوپلیمرهای پلی کاپرولاکتون- پلی اتیلن گلیکول و پلی لاکتیک اسید – پلی اتیلن گلیکول بر رده های سلول سرطانی MCF7 و PC3 وAGS و B16F10" مورد تایید قرار گرفت.

 

              دکتر رضوی                                                          دکتر سجادی                                                                              دکتر مهاجری                                                           دکتر موفق

 

                                                       دکتر صادقی                                                            دکتر  اخگری                                                                     دکتر عباسپور