جلسه 31 شوراي پژوهشی مرکز تحقیقات دارورسانی هدفمند در تاریخ  18/3/95 در محل اتاق شورا  با حضور آقايان دکتر تقدیسی، دکتر اخگری و خانم دکتر رضوی، خانم دکتر صادقی و به ریاست آقای دکتر مهاجری برگزار شد و در مورد مطالب زير بحث و تصميم گيري صورت گرفت:

 

1-     موضوع پیگیری قطعی شدن مرکز به اطلاع اعضای مرکز رسید.

2-     اهمیت افیلیشن مرکز به اطلاع همکاران رسید و قرار شد تمام اعضا در جریان آن قرار گیرند و به صورت ایمیل نحوه نگارش صحیح افیلیشن ارسال گردد.

3-     طرح پژوهشی آقای دکتر ابوالقاسم سجادی با کد 941201 و عنوان" تهیه و تعیین مشخصات گویچه های کیتوزان حاوی وانکومایسین، روکش یافته با آلژینات سدیم " که در مرکز داوری شده بود، مطرح و مقرر گردید  مبلغ 67/650/000ریال(بودجه کل طرح:67/650/000 ریال) از بودجه مرکز تحقیقات دارورسانی هدفمند تامین گردد.

4-     طرح پژوهشی آقای دکتر ابوالقاسم سجادی با کد 941231 و عنوان" تهیه و ارزیابی شیاف رکتال ملوکسیکام " که در مرکز داوری شده بود مطرح و مقرر گردید مبلغ 51/200/000ریال(بودجه کل طرح:51/200/000 ریال) از بودجه مرکز تحقیقات دارورسانی هدفمند تامین گردد.

5-     طرح پژوهشی آقای دکتر محمدرضا عباس پور با کد 941840 و عنوان" فرمولاسیون و ارزیابی پلتهای حاوی کمپلکس فسفولیپید- NSAID با هدف افزایش فراهمی زیستی و کاهش عوارض گوارشی " که  در مرکز داوری شده بود مطرح و مقرر گردید مبلغ 100/000/000ریال(بودجه کل طرح:358/450/000 ریال) از بودجه مرکز تحقیقات دارورسانی هدفمند تامین گردد.

 

 

                                                                           دکتر تقدیسی                                                                              دکتر مهاجری                                                           دکتر رضوی

 

                                                                                                                  دکتر صادقی                                                            دکتر  اخگری