جلسه 32 شوراي پژوهشی مرکز تحقیقات دارورسانی هدفمند در تاریخ  95/4/23 در محل اتاق شورا  با حضور آقايان دکتر تقدیسی، دکتر عباسپور، دکتر سجادی، دکتر موفق و خانم دکتر رضوی، خانم دکتر صادقی و به ریاست آقای دکتر مهاجری برگزار شد و در مورد مطالب زير بحث و تصميم گيري صورت گرفت:

1-     در خصوص افیلیشن صحیح مرکز به اعضای محترم مرکز اطلاع رسانی شد.

2-     طرح پژوهشی آقای دکتر جبرائیل موفق با کد 941585 و عنوان" تهيه و ارزيابي خواص غشا نانوفيبري زئین تهیه شده به روش الکتروریسی حاوي وانکومايسين" مطرح و مقرر گردید کل بودجه طرح به مبلغ64/600/000 ریال از بودجه مرکز تحقیقات دارورسانی هدفمند تامین گردد.

3-     طرح پژوهشی آقای دکتر جبرائیل موفق با کد 941786 و عنوان" تهيه و ارزيابي خواص غشاء نانوفيبري زئین تهیه شده به روش الکتروریسی بارگذاری شده با اسانس آویشن شیرازی " مطرح و مقرر گردید کل بودجه طرح به مبلغ57/100/000 ریال از بودجه مرکز تحقیقات دارورسانی هدفمند تامین گردد.

4-     طرح پژوهشی خانم دکتر ژیلا طاهرزاده با کد 941821 و عنوان" مطالعه اثرغشا نانوفیبری کیتوسان تهیه شده به روش الکتروریسی حاوي وانکومایسین در درمان زخم های تمام ضخامت پوستي در مدل حيواني" مطرح و مقرر گردید کل بودجه طرح به مبلغ 150/050/000 ریال از بودجه مرکز تحقیقات دارورسانی هدفمند تامین گردد.

5-     طرح پژوهشی آقای دکتر سیدمحمد تقدیسی حیدریان با کد 950254 و عنوان" انتقال هدفمند دانوروبیسین به سلول های سرطان خون با استفاده از ترکیب دو آپتامر و نانوذرات طلا"  مطرح و مقرر گردید کل بودجه طرح به مبلغ 125/000/000 ریال از بودجه مرکز تحقیقات دارورسانی هدفمند تامین گردد.

6-     طرح پژوهشی آقای دکتر سیدمحمد تقدیسی حیدریان با کد 950253 و عنوان" انتقال هدفمند وینکریستین به سلول های سرطان خون با استفاده از آپتامر و آلبومین" مطرح و مقرر گردید کل بودجه طرح به مبلغ 000/000/140 ریال از بودجه مرکز تحقیقات دارورسانی هدفمند تامین گردد.

7-     طرح پژوهشی آقای دکتر سیدمحمد تقدیسی حیدریان با کد 950255 و عنوان"طراحی و ساخت یک فلورسانس آپتاسنسور برای تشخیص اخراتوکسینA" مطرح و مقرر گردید کل بودجه طرح به مبلغ130/000/000 ریال از بودجه مرکز تحقیقات دارورسانی هدفمند تامین گردد.

8-     طرح پژوهشی آقای دکتر جبرائیل موفق با کد 950129 و عنوان" تهيه و ارزيابي غشاء نانوفيبري کيتوزان ژلاتين حاوي سيمواستاتين تهيه شده به روش الکتروريسي" مطرح و مقرر گردید کل بودجه طرح به مبلغ57/300/000 ریال از بودجه مرکز تحقیقات دارورسانی هدفمند تامین گردد.

9-     طرح پژوهشی آقای دکتر جبرائیل موفق با کد 950479 و عنوان" تهيه و ارزيابي خواص غشاء نانوفيبري کيتوزان تهیه شده به روش الکتروریسی  و بارگذاری شده با تیکوپلانین " مطرح و مقرر گردید کل بودجه طرح به مبلغ 64/525/000 ریال از بودجه مرکز تحقیقات دارورسانی هدفمند تامین گردد.

10-     طرح پژوهشی آقای دکتر سیداحمد مهاجری با کد 950259 و عنوان" استخراج و آنالیز فلاونوئید hesperidin در آبلیمو با استفاده از روش پلیمر قالب گیری شده مولکولی " مطرح و مقرر گردید کل بودجه طرح به مبلغ 147/800/000 ریال از بودجه مرکز تحقیقات دارورسانی هدفمند تامین گردد.

11-     گزارش پایان طرح آقای دکتر مهاجری با کد940704 و عنوان " بررسی  اثر عصاره هیدروالکلی بذر کاهو بر ميزان چربي هاي سرم در بيماران مبتلا به چربی خون به روش کارازمایی بالینی دو سو کور کنترل شده با دارونما " به تصویب رسید.

12-     گزارش پایان طرح آقای دکتر مهاجری با کد931004 و عنوان " بهینه سازی روش سنتزn-بوتیل فتالاید "به تصویب رسید.

 

 

دکتر تقدیسی                                                            دکتر مهاجری                                                           دکتر رضوی                                                                    دکتر موفق

 

                                               دکتر صادقی                                                            دکترعباسپور                                                  دکتر سجادی