جلسه 33 شوراي پژوهشی مرکز تحقیقات دارورسانی هدفمند در تاریخ  95/7/15 در محل اتاق شورا  با حضور آقايان دکتر تقدیسی، دکتر عباسپور، دکتر سجادی و خانم دکتر رضوی، خانم دکتر خداوردی،  خانم دکتر طاهرزاده و خانم دکتر صادقی و به ریاست آقای دکتر مهاجری برگزار شد و در مورد مطالب زير بحث و تصميم گيري صورت گرفت:

1-     با درخواست آقای دکتر سیدحمید آقایی بختیاری جهت عضویت در مرکز، به دلیل عدم تشابه رشته ایشان با فعالیتهای مرکز، موافقت نگردید.

2-     طرح پژوهشی آقای دکتر عباس اخگری با کد 950621 و عنوان"تهیه و ارزیابی برون تن و درون تن یک سیستم دارورسانی به کولون برای پلتهای 5-آمینوسالیسیلیک اسید با استفاده از ترکیب سدیم آلژینات و پلی متاکریلاتهای اودراجیت" مطرح و مقرر گردید کل بودجه  طرح به مبلغ 84/000/000 ریال از بودجه مرکز تحقیقات دارورسانی هدفمند تامین گردد.

3-     طرح پژوهشی خانم دکتر ژیلا طاهرزاده با کد 950642 و عنوان" بررسی اثر تجویز خوراکی پودر کنسانتره  جلبک  اسپیرولینای پلتنسیس پرورش یافته ایران  بر غلظت هموگلوبین گلیکولیزه شده " HbA1c"،  قند خون ناشتا  و چربی خون  بیماران دیابتی نوع 2 در مشهد" مطرح و مقرر گردید کل بودجه طرح به مبلغ 97/410/000 ریال از بودجه مرکز تحقیقات دارورسانی هدفمند تامین گردد.

4-     طرح پژوهشی خانم دکتر فاطمه صادقی با کد 950825 و عنوان"تهیه و ارزیابی پچ پوستی دیکلوفناک با استفاده از نانوفیبرهای کامپوزیتی اتیل سلولز و پلی وینیل پیرولیدون و/یا پلی وینیل الکل الکتروریسی شده" مطرح و مقرر گردید کل بودجه طرح به مبلغ 102/800/000 ریال از بودجه مرکز تحقیقات دارورسانی هدفمند تامین گردد.

5-     طرح پژوهشی آقای دکتر سیداحمد مهاجری با کد 950858 و عنوان" بررسی تاثیر کروسین بر بیماری گلوکوم زاویه باز به روش کارآزمايی بالينی تصادفی دوسو ناآگاه کنترل شده با دارونما " مطرح و مقرر گردید کل بودجه طرح به مبلغ177/860/000 ریال از بودجه مرکز تحقیقات دارورسانی هدفمند تامین گردد.

6-     طرح پژوهشی آقای دکتر جبرائیل موفق با کد 950605 و عنوان" تهيه و ارزيابي خواص غشاء نانوفيبري  کيتوزان-زئین با ساختار ساندویچی تهیه شده به روش الکتروریسی حاوي تیکوپلانین " مطرح و مقرر گردید کل بودجه  طرح به مبلغ 138/500/000 ریال از بودجه مرکز تحقیقات دارورسانی هدفمند تامین گردد.

7-     گزارش پایان طرح آقای دکتر مهاجری با کد 930361 و عنوان "بررسی تاثیر کروسین بر ماکولوپاتی دیابتی به روش کارآزمايی بالينی تصادفی دوسو ناآگاه کنترل شده" مورد تایید قرار گرفت.

 

دکتر تقدیسی                                                            دکتر مهاجری                                                           دکتر رضوی                                             دکتر طاهرزاده

 

                                          دکتر صادقی                                          دکترعباسپور                                                  دکتر سجادی                                             دکتر خداوردی

 

 

 

جلسه 34 شوراي پژوهشی مرکز تحقیقات دارورسانی هدفمند در تاریخ  95/8/10 در محل اتاق شورا  با حضور آقايان دکتر تقدیسی، دکتر عباسپور، دکتر سجادی و خانم دکتر رضوی، خانم دکتر خداوردی،  خانم دکتر طاهرزاده و خانم دکتر صادقی و به ریاست آقای دکتر مهاجری برگزار شد و در مورد مطالب زير بحث و تصميم گيري صورت گرفت:

1-     گزارش پایان طرح خانم دکتر بی بی مرجان رضوی با کد 941030 و عنوان "بررسی تغییرات پروتئینی ناشی از سمیت قلبی تحت حاد مالاتیون در رت و بررسی اثرات حفاظت کنندگی کروسین بر سمیت قلبی ایجاد شده در اثر تجویز تحت حاد مالاتیون" مورد تایید قرار گرفت.

 

 

 

      دکتر تقدیسی                                          دکتر مهاجری                                                           دکتر رضوی                                             دکتر طاهرزاده

 

    دکتر صادقی                                          دکترعباسپور                                                  دکتر سجادی                                             دکتر خداوردی

 

 

 

 

جلسه 35 شوراي پژوهشی مرکز تحقیقات دارورسانی هدفمند در تاریخ  95/9/29 در محل اتاق شورا  با حضور آقايان دکتر تقدیسی، دکتر عباسپور، دکتر سجادی و خانم دکتر رضوی، خانم دکتر خداوردی،  خانم دکتر طاهرزاده و خانم دکتر صادقی و به ریاست آقای دکتر مهاجری برگزار شد و در مورد مطالب زير بحث و تصميم گيري صورت گرفت:

1-      طرح پژوهشی آقای دکتر محمدرضا عباس پور با کد 950973 و عنوان" فرمولاسیون و بهینه سازی پلت کارواکرول (carvacrol) به روش اکستروژن – اسفرونایزیشن " مطرح و مقرر گردید کل بودجه طرح به مبلغ58/200/000 ریال از بودجه مرکز تحقیقات دارورسانی هدفمند تامین گردد.

 

 

 

دکتر تقدیسی                           دکتر مهاجری                                         دکتر رضوی                                             دکتر طاهرزاده

   

                                                                           دکتر صادقی                                          دکترعباسپور                                                  دکتر سجادی                                             دکتر خداوردی