زمینه های تحقیقاتی

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

 

 
 
زمینه های تحقیقاتی اعضای هیات علمی مرکز
 
 
   
 •  طراحی سیستمهای دارورسانی ژل شونده در محل با کمک کوپلیمرهای زیست سازگار و زیست تخریب پذیر
 •  طراحی سیستمهای دارورسانی پاسخگو به محرک و هوشمند با کمک هیدروژلها
 •  فرمولاسیون نانوذرات پاسخگو به دما و PH برای دارورسانی هوشمند و هدفمند
 •  نانومیسلهای پلیمری و پلیمرزومها
 •  سیستمهای دارورسانی زیست چسب و مخاط چسب
 •  سیستمهای دارورسانی ذره ای شامل میکروسفر و نانوسفر، میکروکپسول و نانوکپسول حاوی داروهای پپتیدی و غیرپپتیدی
 •  ایمن سازی مخاطی و سیستمیک با استفاده از سامانه های دارورسانی نانوسفر، میکروسفر و لیپوزومها
 •  فرمولاسیون فرآورده های آهسته رهش خوراکی از جمله قرصها، کپسولها و پلت ها و بررسی فاکتورهای موثر در رهش دارو
 •  تهیه پلتهای آهسته رهش با قابلیت پرس شدن به صورت قرص با روش اکستروژن-اسفرونیزیشن
 •  بررسی سیستمهای پراکنده جامد در تهیه فرآورده های آهسته رهش
 •  اصلاح خصوصیات پودرهای دارویی
 •  روکش دهی فرمولاسیونهای دارویی و میکروانکپسولاسیون 
 •  تغییر خصوصیات جامدات کریستالی با تکنیکهای X-ray، آنالیز دارویی،SEM,FTIR
 •  بررسی خصوصیات پرس پذیری داروها و مواد جانبی
 •  سیستمهای دارورسانی به کولون
 •  بررسی خصوصیات فیزیکومکانیکی فیلمهای پلیمری
 •  تکنولوژی مولکولار ایمپرینتینگ، سنتز رسپتورها و آنتی بادی های مصنوعی و سیستمهای جدید دارورسانی با استفاده از پلیمرهای ایمپرینت شده
 •  استخراج مواد از منابع طبیعی و مایعات فیزیولوژیک با استفاده از پلیمرهای ایمپرینت شده
 •  سامانه های دارورسانی چشمی با استفاده از لنزهای تماسی نرم
 •  کشت سلولی، سلولهای بنیادی و مهندسی بافت
 •  ترمودینامیک، کینتیک و پایداری داروها و بررسی برهم کنش دارو، پروتئین و ترکیبات کمپلکس 
 •