بخشهای تحقیقاتی

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

 

 

 

بخش های تحقیقاتی
 
 
 

 
  • سیستمهای زیست چسب و مخاط چسب
 
 
  •  ایمن سازی مخاطی و واکسن ها با کمک میکرو و نانوذرات 
 

  • سیستمهای دارورسانی آهسته رهش خوراکی

 
  •  ترمودینامیک، کینتیک و پایداری داروها

 
  • کشت سلولی، سلولهای بنیادی و مهندسی بافت

 
  • مولکولار ایمپرینتینگ