ریاست مرکز تحقیقات دارورسانی هدفمند

      جناب آقای دکتر سیداحمد مهاجری

       Ph.D فارماکودینامی و سم شناسی

       دانشیار و عضو هیات علمی

         گروه فارماکودینامی و سم شناسی

         تلفن38823255 داخلی384

       فعالیتهای تحقیقاتی(CV)