تجهیزات موجود در آزمایشگاه های مرکز که محققین محترم می توانند از آنها استفاده نمایند: