خانم دکتر الهام خداوري
دانشيار فارماسيوتيکس دانشکده داروسازي
تلفن : 38823255 داخلي  325
   

آقای دکتر ابوالقاسم سجادی
استاد فارماسیوتیکس دانشکده داروسازی
تلفن:38823255 داخلی374

آقای دکتر هادی افراسیابی
استاد فارماسیوتیکس دانشکده داروسازی
تلفن:38823255 داخلی367

آقای دکتر امید رجبی
دانشیار شیمی دارویی دانشکده داروسازی
تلفن:38823255 داخلی346

آقای دکتر محسن تفقدی
دانشیار فارماسیوتیکس دانشکده داروسازی
تلفن:38823255 داخلی345

خانم دکتر فاطمه صادقی
استاد فارماسیوتیکس دانشکده داروسازی
تلفن:38823255 داخلی366

آقای دکتر محمدرضا عباسپور
استادیار فارماسیوتیکس دانشکده داروسازی
تلفن:38823255 داخلی148

 

 آقای دکتر عباس اخگری
استادیار فارماسیوتیکس دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز
تلفن:3342197-611
لینک بهCV

آقای دکتر جبرائیل موفق
استادیار فارماسیوتیکس دانشکده داروسازی
تلفن:38823255 داخلی347

آقای دکترسید احمد مهاجری
ریاست مرکز تحقیقات دارورسانی هدفمند
استادیار فارماکودینامی و سم شناسی دانشکده داروسازی
تلفن:38823255 داخلی 384

آقای دکتر رضا کاظمی اسکویی
استادیار علوم و فنون نوین دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
تلفن:38002291

خانم دکتر بی بی مرجان رضوی
استادیار فارماکودینامی و سم شناسی دانشکده داروسازی
تلفن: 38823255 داخلی 326
 
خانم دکتر ژیلا طاهرزاده
استادیار فارماکودینامی و سم شناسی دانشکده داروسازی
تلفن: 38823255 داخلی 348
 
آقای دکتر سیدمحمد تقدیسی حیدریان
استادیار بیوتکنولوژی دارویی دانشکده داروسازی
تلفن:38823255 داخلی 136

خانم سمانه عابدینی
فوق لیسانس بیوشیمی
کارشناس پژوهشی مرکز
تلفن38823255 داخلی361